13.8 C
Castelldefels
viernes, marzo 1, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
0,00€

No hay productos en el carrito.

Quan falta l’aigua al camp

Quan falta l’aigua


Quan falta l’aigua. La rama­de­ria i l’agri­cul­tura han estat les acti­vi­tats més afec­ta­des fins ara pel greu epi­sodi de sequera que viu el país. El fet que a finals d’abril, tot just a l’inici de la cam­pa­nya de reg en la majo­ria de con­reus –que té al maig i al juny el punt àlgid i sol allar­gar-se fins a final d’estiu i prin­ci­pis de tar­dor–, els embas­sa­ments esti­gues­sin en nivells en gene­ral ínfims va resul­tar catastròfic per a mol­tes explo­ta­ci­ons, com les de cereal. I és que les res­tric­ci­ons que s’han anat dic­tant con­tra la sequera han afec­tat espe­ci­al­ment la page­sia, que, tant a les con­ques inter­nes com a la de l’Ebre, és a qui pri­mer i més se li tanca l’aixeta en epi­so­dis d’escas­se­tat, segons els res­pec­tius plans de sequera. “No és lògic que només ho hagi de pagar el sec­tor agrari i rama­der; ha estat el gran per­ju­di­cat i qui ha fet el gran sacri­fici”, lamen­tava dijous el coor­di­na­dor gene­ral d’Unió de Page­sos, Joan Caball, que asse­gu­rava que a la conca medi­terrània, si es volen pro­duir ali­ments, no es poden reduir els rega­dius, si bé adme­tia que cal millo­rar els sis­te­mes de gestió i fer els regs més efi­ci­ents. “La mateixa pre­gunta que feu al sec­tor agrari l’hauríeu de fer al turístic: par­lem de pro­ducció d’ali­ments i rama­de­ria; és inad­mis­si­ble que s’hi redu­eixi l’aigua”, cla­mava igual­ment Joan Car­les Mas­sot, pre­si­dent de Joves Agri­cul­tors i Rama­ders de Cata­lu­nya (JARC).

Quan falta l’aigua

A les con­ques inter­nes, a les uni­tats ter­ri­to­ri­als on hi ha decla­rada l’alerta o l’excep­ci­o­na­li­tat, es rebaixa un 40% l’aigua per a l’agri­cul­tura, si no ve de la rege­ne­ració. I si hi ha emergència, se supri­meix del tot el reg agrícola, amb l’única excepció del que cal­gui per a la super­vivència dels arbres (lle­nyo­sos), un fet que causa pre­o­cu­pació al sec­tor del Fluvià-la Muga –on sols s’ha regat un 20% del que és habi­tual enguany, tot i que molts camps com­ple­ten l’abas­ta­ment amb pous par­ti­cu­lars–, que els pro­pers dies entrarà en aquesta fase quan en fal­ten pocs per a una collita de la poma que queda en perill si ara de cop s’hi supri­meix el reg. “No veuríem admis­si­ble que ara es tallés l’aigua quan s’ha fet un esforç”, avi­sava Caball, que recor­dava que molts page­sos ja van renun­ciar a plan­tar con­reus com el blat de moro quan van ser avi­sats de les res­tric­ci­ons.

A la conca de l’Ebre, on l’agri­cul­tura uti­litza més del 80% de les reser­ves, la situ­ació encara ha estat més dramàtica, ja que, a l’esce­nari d’emergència en què es troba el Segre des de l’abril del 2022 –fet que fa, per exem­ple, que Rialb no hagi pogut pro­duir elec­tri­ci­tat des d’aquell juliol–, aquest maig s’hi va afe­gir l’Ebre, que per pri­mer cop no ha pogut inun­dar del tot els arros­sars del Delta. El fet que a Cata­lu­nya no es per­meti rebai­xar el cabal ecològic de cap dels dos rius tot i la sequera, jus­ti­fi­quen des de la Con­fe­de­ració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), tam­poc ha faci­li­tat les coses, tot i que al juny les plu­ges van fer pos­si­ble alleu­ge­rir les res­tric­ci­ons i han permès sal­var els arbres frui­ters i fins i tot part de la collita. “De moment se sal­varà aquest any hidrològic, que es tanca a l’octu­bre, però a veure què passa el següent”, clo­uen les matei­xes fonts.

Quan falta l’aigua

La gestió de la urgència, en tot cas, ha estat dife­rent a les con­ques inter­nes, res­pon­sa­bi­li­tat de l’Agència Cata­lana de l’Aigua (ACA), que a la de la CHE, segons han denun­ciat el govern i els sin­di­cats agra­ris, que han agraït l’esforç i la bona pre­dis­po­sició del depar­ta­ment. En el pri­mer cas, els page­sos van ser infor­mats entre febrer i març de la pla­ni­fi­cació de reg a la baixa que es pre­veia, fet que els va per­me­tre pren­dre deci­si­ons abans de plan­tar i reduir en part les pèrdues. En canvi, la CHE va infor­mar a finals d’abril, amb molt pocs dies d’ante­lació, que per pri­mer cop en 160 anys d’història tan­cava del tot les com­por­tes del canal d’Urgell, poques set­ma­nes després d’ini­ciar-se la cam­pa­nya de reg, fet que va gene­rar indig­nació. “Va ser un error de la CHE, ho havia de pla­ni­fi­car a prin­ci­pis d’any; espe­rem que s’arre­gli ara”, diu Caball, que al maig es va reu­nir pre­ci­sa­ment amb els seus res­pon­sa­bles.

Segons fonts del Depar­ta­ment d’Acció Climàtica, ja a finals de febrer, quan es va infor­mar de l’excep­ci­o­na­li­tat al Ter-Llo­bre­gat, la lla­vors con­se­llera Teresa Jordà va inter­pel·lar la CHE pel que ente­nia com una “falta d’acció” con­tra la sequera, i no va rebre res­posta. I quan la CHE va anun­ciar les seve­res mesu­res el 25 d’abril, Rialb, d’on aga­fen bàsica­ment l’aigua els dos grans canals, estava només al 6%, quan les con­ques inter­nes ja s’esta­ven ges­ti­o­nant en fase d’excep­ci­o­na­li­tat amb un 25% de reser­ves. Per això, quan es van pre­ci­pi­tar els esde­ve­ni­ments, el pre­si­dent Ara­gonès va enviar una carta al seu homòleg espa­nyol, Pedro Sánchez, per denun­ciar la impro­vi­sació i recla­mar la gestió com­par­tida de la conca de l’Ebre, ja que “les seves deci­si­ons tenen impacte sobre Cata­lu­nya i, després, la Gene­ra­li­tat, els ajun­ta­ments i les comu­ni­tats de regants han de donar res­posta a les con­seqüències”, deia. Fins ara, però, no s’ha rebut res­posta, i fonts del govern adme­ten que serà molt com­pli­cat que l’Estat, que a través de la CHE ges­ti­ona de manera uni­fi­cada tota la conca, acce­deixi a la petició. Pel seu cantó, la con­fe­de­ració no vol entrar “en el debat polític” i asse­gura que la decisió de tallar el canal d’Urgell es va pren­dre a ini­ci­a­tiva de la comu­ni­tat de regants, “perquè, si no, no es podia garan­tir l’aigua de boca”. A més, indica que al març els agri­cul­tors cata­lans ja sabien que hau­rien de fer “ajus­tos” d’almenys el 50% en el reg, i recorda que les deci­si­ons són sem­pre col·legi­a­des per òrgans com les jun­tes d’explo­tació i les comis­si­ons de desem­bas­sa­ment, en què hi ha res­pon­sa­bles tant de la CHE com de les comu­ni­tats de regants i els ens que ges­ti­o­nen l’abas­ta­ment de boca.

Quan falta l’aigua

Aquest, en tot cas, no és l’únic motiu de fricció al vol­tant del canal d’Urgell. Des del març que el govern també plan­teja la neces­si­tat urgent d’un pla de moder­nit­zació que en mini­mitzi les pèrdues d’aigua i n’opti­mitzi el reg, xifrat en 1.200 mili­ons, un 60% dels quals els assu­mi­ria la Gene­ra­li­tat. De fet, en el pres­su­post del 2023 ja n’hi des­tina 138. El govern demana a canvi que l’Estat hi posi el 40% res­tant i que Cata­lu­nya pugui dis­po­sar de l’estalvi d’aigua que gene­ra­ran aques­tes inver­si­ons, fet que la CHE hau­ria accep­tat en una reunió al març amb el secre­tari d’Agenda Rural, Oriol Anson. Ofi­ci­al­ment, però, fins ara el més calent és a l’aigüera tant en una petició com en l’altra.

Manifest del Gran Urgell

La crítica situació del reg en l’agricultura va propiciar que uns 400 pagesos del canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues, reunits el 20 de maig a Miralcamp, creessin la Plataforma del Gran Urgell, en defensa dels seus interessos. En les setmanes següents, l’ens organitzaria accions de protesta tant a Barcelona com a Madrid per reclamar més suport a la pagesia. Després d’una assemblea el 6 de juliol, van reclamar més ajuts a les administracions, i continuaran amatents a l’evolució de la crisi.

Inversions del govern

Dins del pla de gestió de l’aigua aprovat al maig pel govern per a les conques internes, es preveu destinar específicament 26,3 milions a invertir directament o donar subvencions a comunitats de regants perquè millorin les instal·lacions de reg. Així mateix, cal afegir-hi tot un altre seguit d’actuacions que permetran ampliar la capacitat de regeneració d’aigües, bona part de les quals es destinaran a ús agrícola. De fet, la intenció és doblar, fins al 20%, la quantitat que s’hi destina ara, que és el 10%.

Related Articles

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

*

Stay Connected

21,991FansMe gusta
3,912SeguidoresSeguir
21,600SuscriptoresSuscribirte
- Publicidad -spot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles

Abrir chat
Hola!😊 ¿En qué podemos ayudarte?
Verificado por MonsterInsights